Prihláška na štúdium v základnej umeleckej škole
Názov školy
Základná umelecká škola Jozefa Kresánka, Karloveská 3, 841 04 Bratislava
Odbor
Zameranie
Meno žiačky/žiaka
Priezvisko žiačky/žiaka
Dátum narodenia
Rodné číslo
Miesto narodenia
Národnosť
Štátne občianstvo

Ulica
Číslo
Mesto/obec
PSČ
Názov školy a adresa školy (názov MŠ, ZŠ, SŠ, ktorú bude žiak navštevovať v budúcom školskom roku. Dospelý nepíše nič)
Trieda
Meno otca
Priezvisko otca
Telefonický kontakt
Email
Meno matky
Priezvisko matky
Telefonický kontakt
Email
Osobné údaje uvedené v tomto registračnom formulári budú spracovávané v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z., o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Vyplnením prihlášky dáva zákonný zástupca dieťa spoločnosti Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, a. s. ŠEVT a.s. /skrátená verzia obchodného mena/, IČO 3133131, sídlo Plynárenská 6, 821 09 Bratislava, Slovenská republika, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 464/B, súhlas na spracovanie osobných údajov dieťaťa a na spracovanie jeho osobných údajov za účelom podania prihlášky dieťaťa na príslušnú základnú školu prostredníctvom služby „školanawebe.sk“, a to v rozsahu uvedenom v prihláške.

Pravidlá ochrany osobných údajov