Pravidlá ochrany osobných údajov
 1. Tieto pravidlá ochrany osobných údajov upravujú spôsob používania osobných údajov používateľov aplikácie Škola na webe (ďalej len „aplikácia“) od spoločnosti Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, a. s. ŠEVT a.s. /skrátená verzia obchodného mena/, so sídlom: Plynárenská 6, Bratislava 821 09, IČO: 31 331 131, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 464/B (ďalej len „ŠEVT“).

 2. Tieto pravidlá ochrany osobných údajov môžu byť v budúcnosti zo strany spoločnosti ŠEVT zmenené za účelom zefektívnenia ochrany osobných údajov zákazníkov a používateľov aplikácií od spoločnosti ŠEVT. Ich aktuálnu verziu nájdete vždy na internetových stránkach spoločnosti ŠEVT.

 3. Spoločnosť ŠEVT vykonáva rolu sprostredkovateľa v informačnom systéme Škola na webe.

Rozsah spracovania osobných údajov

 1. Spracovávame len tie osobné údaje našich zákazníkov/používateľov aplikácie, ktoré sú nevyhnutné v súvislosti s využívaním našej online aplikácie, alebo súvisia s poskytovaním služieb našim zákazníkom/používateľom aplikácií.
 2. V prípade aplikácie Škola na webe sa jedná o nasledujúce osobné údaje používateľa:
  • prihlasovacie údaje do aplikácie,
  • údaje slúžiace na komunikáciu školy so žiakom alebo jeho zákonným zástupcom,
  • údaje vyžadované zákonom 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon).

Účel spracovania osobných údajov

 1. Spoločnosť ŠEVT spracováva osobné údaje jej zákazníkov/používateľov aplikácie na nasledovné účely:
  • zabezpečenia funkčnosti, kontroly a bezpečnosti aplikácie,
  • evidovanie informácií o zákazníkoch/používateľoch aplikácie spoločnosti ŠEVT a službách, ktoré im spoločnosť ŠEVT poskytla,
  • marketingové účely - informovanie našich zákazníkov/používateľov aplikácie o nových produktoch a službách spoločnosti ŠEVT (avšak len na základe predchádzajúceho dobrovoľného a informovaného súhlasu),
  • plnenie zákonných povinností vyplývajúcich z právnych predpisov.

Právny základ spracovania osobných údajov

 1. Osobné údaje zákazníkov/používateľov aplikácie spracováva spoločnosť ŠEVT na základe požiadaviek zákona 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon), na základe zmluvy uzatvorenej medzi spoločnosťou ŠEVT a zákazníkom, alebo na základe súhlasu udeleného zákazníkom/používateľom aplikácie spoločnosti ŠEVT.

Doba a miesto uchovávania osobných údajov

 1. Spoločnosť ŠEVT spracováva osobné údaje jej zákazníkov/používateľov aplikácie po obmedzenú dobu:
  • osobné údaje zákazníkov získané na účely plnenia zmluvy spracováva a uchováva spoločnosť ŠEVT po dobu trvania zmluvy, pričom ich vymaže najneskôr do 2 rokov odo dňa skončenia zmluvy v prípade, že medzi spoločnosťou ŠEVT a jej zákazníkom nedôjde k vzniku právneho sporu,
  • osobné údaje používateľov aplikácie slúžiace pre prihlasovanie do aplikácie po dobu kým používateľ nezruší svoj používateľský účet,
  • v prípade udelenia súhlasu na využitie osobných údajov na marketingové účely, po dobu uvedenú v súhlase alebo až do odvolania súhlasu,
  • v prípade spracovania osobných údajov vyžadovaných zákonom 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) po dobu stanovenú ustanoveniami zákona.

 2. Osobné údaje zákazníkov spoločnosti ŠEVT neopustia územie členských štátov Európskej únie.

Prístup tretích osôb k osobným údajom

 1. K osobným údajom zákazníkov/používateľov aplikácie spoločnosti ŠEVT môžu mať prístup tretie osoby. Takéto tretie osoby môžu osobné údaje zákazníkov/používateľov aplikácie používať len v súlade s týmito pravidlami ochrany osobných údajov.

 2. K osobným údajom používateľov aplikácie môžu mať prístup nasledujúce subjekty – poskytovatelia IT služieb, zabezpečenia prevádzky systémov a vývoj aplikácie:
  • Uveďte názov školy a jej adresu
  • ŠEVT, a.s, Plynárenská 6, Bratislava
  • SWAN, a.s., Bratislava
  • Atlantis Systems, s.r.o., Bratislava
  • COOPEX Soft, spol. s r.o., 080 01 Prešov

 3. K osobným údajom zákazníkov/používateľov aplikácie spoločnosť ŠEVT môžu mať ďalej prístup oprávnené osoby uvedených subjektov, avšak len za predpokladu splnenia zákonných povinností.

Práva zákazníkov/používateľov aplikácie spoločnosti ŠEVT

 1. Zákazníci/používatelia aplikácie spoločnosti ŠEVT majú nasledujúce práva:
  • právo na prístup k osobným údajom týkajúcich sa zákazníka/používateľa aplikácie (zákazníci/používatelia aplikácie so môže od spoločnosti ŠEVT vyžiadať rôzne informácie o spracúvaní osobných údajov zo strany spoločnosti ŠEVT),
  • právo na opravu osobných údajov (ak spracovávame nesprávne údaje o našich zákazníkoch/používateľoch aplikácie, môžu nás naši zákazníci/používatelia aplikácie na túto skutočnosť upozorniť a požadovať nápravu),
  • právo na vymazanie osobných údajov zákazníkov/používateľov aplikácie - právo byť zabudnutý (v prípade, ak spoločnosť ŠEVT nespracúva osobné údaje jej zákazníkov/používateľov aplikácie v súlade s právnymi predpismi, má zákazník/používateľ aplikácie právo požiadať spoločnosť ŠEVT o vymazanie osobných údajom spracúvaných spoločnosťou ŠEVT),
  • právo na obmedzenie spracovania osobných údajov (zákazník/používateľ aplikácie má právo požiadať spoločnosť ŠEVT o obmedzené spracovanie jeho osobných údajov až do momentu, pokiaľ spoločnosť ŠEVT preverí prípadnú predchádzajúcu žiadosť zákazníka/používateľa aplikácie o opravu osobných údajov alebo ich vymazanie),
  • právo namietať spracovávanie osobných údajov (ak je zákazník/používateľ aplikácie toho názoru, že spoločnosť ŠEVT spracováva jeho osobné údaje nedovolene, môže proti tomu namietať),
  • právo na prenosnosť osobných údajov (zákazníci/používatelia aplikácie môžu požiadať spoločnosť ŠEVT, aby im boli ich osobné údaje poskytnuté v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Zákazníci/používatelia aplikácie môžu ďalej spoločnosť ŠEVT požiadať o prenos takýchto osobných údajov na iného prevádzkovateľa).

 2. V prípade, že zákazníci/používatelia aplikácie spoločnosti ŠEVT majú podozrenie na neoprávnené spracovania ich osobných údajov, môžu začať konanie v zmysle § 100 zákona č. 18/2018 Z. z., o ochrane osobných údajov (Úrad na ochranu osobných údajov SR).

Spracovávanie osobných údajov na základe súhlasu (na marketingové účely)

 1. Spoločnosť ŠEVT využíva priamy marketing na to, aby svojich zákazníkov/používateľov aplikácií informovala o jej aktuálnych produktoch a službách. Na tento účel využíva spoločnosť ŠEVT osobné údaje svojich zákazníkov/používateľov aplikácie len v tom prípade, že títo k tomu spoločnosti ŠEVT udelili predchádzajúci súhlas.

 2. Zákazníci/používatelia aplikácie však majú právo ich súhlas kedykoľvek odvolať a to na základe výslovného, zrozumiteľného a určitého prejavu vôle (napr. vo forme listu, emailu zaslaného na emailovú adresu: info@sevt.sk, a pod.).

 3. Spoločnosť ŠEVT spracováva osobné údaje jej zákazníkov/používateľov aplikácie pre účely marketingu po dobu, ktorá je uvedená v príslušnom súhlase zákazníka resp. po dobu existencie používateľského účtu do aplikácie. Táto doba môže byť odlišná od doby trvania zmluvy uzatvorenej medzi spoločnosťou ŠEVT a príslušným zákazníkom. Po skončení doby spracovania osobných údajov na marketingové účely, resp. po odvolaní príslušného súhlasu zo strany zákazníka/používateľa aplikácie, prestáva spoločnosť ŠEVT spracovávať predmetné osobné údaje a bezodkladne ich likviduje, pokiaľ tomu nebránia zákonné ustanovenia.

Kontaktujte nás

 1. V prípade, že naši zákazníci/používatelia aplikácie majú akékoľvek otázky v súvislosti so spracovaním ich osobných údajov, môžu sa obrátiť na spoločnosť ŠEVT elektronicky na emailovú adresu info@sevt.sk alebo písomne na adrese: Plynárenská 6, Bratislava 821 09.

 2. Dozor nad dodržiavaním ochrany osobných údajov vykonáva Úrad pre ochranu osobných údajov (Úrad na ochranu osobných údajov SR). V prípade, že majú zákazníci/používatelia aplikácie akékoľvek pochybnosti o správnosti spracovávania ich osobných údajov zo strany spoločnosti ŠEVT, môžu sa obrátiť na Úrad na ochranu osobných údajov.