ŽIADOSŤ ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCU
na zápis dieťaťa do 1. ročníka ZŠ (elektronická prihláška)
Názov školy
Základná škola Albína Brunovského, Obchodná 7, 900 51 Zohor
Údaje o dieťati
Meno
Priezvisko
Dátum narodenia
Rodné číslo
Miesto narodenia
Štát narodenia
Národnosť
Štátne občianstvo
Pohlavie
Integrovaný
Hmotná núdza
Súrodenci na škole
Zdravotné znevýhodnenie
Adresa trvalého pobytu
Ulica
Číslo
Mesto/obec
PSČ
Štát
Adresa, kde sa dieťa obvykle zdržiava je iná, ako adresa trvalého pobytu
Predchádzajúca materská/základná škola
Plánuje navštevovať
Školský klub detí
Stravovanie v školskej jedálni
Výchova
Cudzí jazyk
Údaje o zákonnom zástupcovi dieťaťa (u koho je dieťa v opatere)
Vzťah
Údaje o otcovi dieťaťa
Meno
Priezvisko
Titul pred menom
Titul za menom
Ulica
Číslo
Mesto/obec
PSČ
Telefón
Mobil
Email
Povolanie
Zamestnávateľ (názov a adresa)
Telefón do zamestnania
Má aktivovanú elektronickú schránku na doručovanie
Adresa miesta, kde sa zdržiava, ak sa nezdržiava na adrese trvalého pobytu
Údaje o matke dieťaťa
Meno
Priezvisko
Titul pred menom
Titul za menom
Ulica
Číslo
Mesto/obec
PSČ
Telefón
Mobil
Email
Povolanie
Zamestnávateľ (názov a adresa)
Telefón do zamestnania
Má aktivovanú elektronickú schránku na doručovanie
Adresa miesta, kde sa zdržiava, ak sa nezdržiava na adrese trvalého pobytu
Žiadosť do materskej školy o predĺženie predprimárneho vzdelávania
Žiak bude v zahraničí
Ďalšie dôležité informácie
Do poznámky nám napíšte odpovede na doplňujúce otázky: 1.Žijú rodičia v spoločnej domácnosti s rodičom? Áno/Nie 2.Napíšte v ktorej zdravotnej poisťovni je vaše dieťa poistené? 3.Moje dieťa navštevuje logopedickú poradňu? Áno/nie 4.Moje dieťa preferuje ruku? Pravá/Ľavá/obe ruky 5.Napíšte doplňujúce informácie o dieťati, o ktorých by mala byť škola informovaná (diagnóza, alergia, pravidelné užívanie liekov, iné)
Spracovanie údajov
Podaním prihlášky potvrdzuje zákonný zástupca dieťaťa, že jeho osobné údaje a osobné údaje dieťaťa uvedené v prihláške sú správne a pravdivé.
Osobné údaje uvedené v tomto registračnom formulári budú spracovávané v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z., o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Vyplnením prihlášky dáva zákonný zástupca dieťa spoločnosti Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, a. s. ŠEVT a.s. /skrátená verzia obchodného mena/, IČO 3133131, sídlo Plynárenská 6, 821 09 Bratislava, Slovenská republika, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 464/B, súhlas na spracovanie osobných údajov dieťaťa a na spracovanie jeho osobných údajov za účelom podania prihlášky dieťaťa na príslušnú základnú školu prostredníctvom služby „školanawebe.sk“, a to v rozsahu uvedenom v prihláške.

Pravidlá ochrany osobných údajov