Prihláška na štúdium v základnej škole
Názov školy
Základná škola, Mostná 3, 940 58 Nové Zámky
Údaje o dieťati
Meno
Priezvisko
Dátum narodenia
Rodné číslo
Miesto narodenia
Štát narodenia
Národnosť
Štátne občianstvo
Pohlavie
Integrovaný
Hmotná núdza
Súrodenci na škole
Zdravotné znevýhodnenie
Adresa trvalého pobytu
Ulica
Číslo
Mesto
PSČ
Štát
Plánuje navštevovať
Návšteva ŠKD
Výchova
Cudzí jazyk
Údaje o zákonnom zástupcovi dieťaťa (u koho je dieťa v opatere)
Vzťah
Údaje o otcovi dieťaťa
Meno
Priezvisko
Titul pred menom
Titul za menom
Ulica
Číslo
Mesto
PSČ
Telefón
Mobil
Email
Povolanie
Zamestnávateľ (názov a adresa)
Telefón do zamestnania
Má aktivovanú elektronickú schránku na doručovanie
Údaje o matke dieťaťa
Meno
Priezvisko
Titul pred menom
Titul za menom
Ulica
Číslo
Mesto
PSČ
Telefón
Mobil
Email
Povolanie
Zamestnávateľ (názov a adresa)
Telefón do zamestnania
Má aktivovanú elektronickú schránku na doručovanie
Žiadosť o odklad povinnej školskej dochádzky
Osobné údaje uvedené v tomto registračnom formulári budú spracovávané v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z., o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Vyplnením prihlášky dáva zákonný zástupca dieťa spoločnosti Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, a. s. ŠEVT a.s. /skrátená verzia obchodného mena/, IČO 3133131, sídlo Plynárenská 6, 821 09 Bratislava, Slovenská republika, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 464/B, súhlas na spracovanie osobných údajov dieťaťa a na spracovanie jeho osobných údajov za účelom podania prihlášky dieťaťa na príslušnú základnú školu prostredníctvom služby „školanawebe.sk“, a to v rozsahu uvedenom v prihláške.

Vyplnením prihlášky dáva zákonný zástupca dieťa spoločnosti Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, a. s. ŠEVT a.s. /skrátená verzia obchodného mena/, IČO 3133131, sídlo Plynárenská 6, 821 09 Bratislava, Slovenská republika, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 464/B, súhlas na spracovanie osobných údajov zákonného zástupcu dieťaťa za účelom zasielania marketingových a obchodných oznámení o produktoch a službách spoločnosti Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, a. s. ŠEVT a.s. /skrátená verzia obchodného mena/. Tento súhlas udeľuje na dobu piatich (5) rokov odo dňa jeho udelenia.

Pravidlá ochrany osobných údajov