ŽIADOSŤ ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCU
o prijatie dieťaťa do ZŠ (elektronická prihláška)
Názov školy
Súkromná základná škola, Sklenárova 1, Bratislava
Prihláška na školský rok
Ročník, do ktorého chcete dieťa zapísať
Údaje o dieťati
Meno
Priezvisko
Rodné priezvisko
Dátum narodenia
Rodné číslo
Miesto narodenia
Národnosť
Štátne občianstvo
Štát narodenia
Primárny materinský jazyk
Iný materinský jazyk
Pohlavie
Integrovaný
Hmotná núdza
Súrodenci na škole
Zdravotné znevýhodnenie
Adresa trvalého pobytu
Ulica
Číslo
Mesto/obec
PSČ
Štát
Adresa, kde sa dieťa obvykle zdržiava je iná, ako adresa trvalého pobytu
Predchádzajúca materská/základná škola
Plánuje navštevovať
Školský klub detí
Stravovanie v školskej jedálni
Výchova
Cudzí jazyk
Údaje o zákonnom zástupcovi dieťaťa (u koho je dieťa v opatere)
Vzťah
Údaje o otcovi dieťaťa
Meno
Priezvisko
Titul pred menom
Titul za menom
Adresa trvalého pobytu
Ulica
Číslo
Mesto/obec
PSČ
Telefón
Mobil
Email
Má aktivovanú elektronickú schránku na doručovanie
Adresa miesta, kde sa zdržiava, ak sa nezdržiava na adrese trvalého pobytu
Údaje o matke dieťaťa
Meno
Priezvisko
Titul pred menom
Titul za menom
Adresa trvalého pobytu
Ulica
Číslo
Mesto/obec
PSČ
Telefón
Mobil
Email
Má aktivovanú elektronickú schránku na doručovanie
Adresa miesta, kde sa zdržiava, ak sa nezdržiava na adrese trvalého pobytu
Žiadosť do materskej školy o predĺženie predprimárneho vzdelávania
Žiak bude v zahraničí
Ďalšie dôležité informácie
Spracovanie údajov
Podaním prihlášky potvrdzuje zákonný zástupca dieťaťa, že jeho osobné údaje a osobné údaje dieťaťa uvedené v prihláške sú správne a pravdivé.
Osobné údaje uvedené v tomto registračnom formulári budú spracovávané v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z., o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Vyplnením prihlášky dáva zákonný zástupca dieťa spoločnosti Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, a. s. ŠEVT a.s. /skrátená verzia obchodného mena/, IČO 3133131, sídlo Plynárenská 6, 821 09 Bratislava, Slovenská republika, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 464/B, súhlas na spracovanie osobných údajov dieťaťa a na spracovanie jeho osobných údajov za účelom podania prihlášky dieťaťa na príslušnú základnú školu prostredníctvom služby „školanawebe.sk“, a to v rozsahu uvedenom v prihláške.

Pravidlá ochrany osobných údajov