ŽIADOSŤ ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCU
o prijatie dieťaťa do materskej školy
Názov školy
Materská škola, Milana Marečka 20, Bratislava
Údaje o dieťati
Meno
Priezvisko
Rodné priezvisko
Dátum narodenia
Rodné číslo
Miesto narodenia
Národnosť
Štátne občianstvo
Štát narodenia
Primárny materinský jazyk
Iný materinský jazyk
Pohlavie
Integrovaný
Hmotná núdza
Súrodenci na škole
Zdravotné znevýhodnenie
Adresa trvalého pobytu
Ulica
Číslo
Mesto/obec
PSČ
Štát
Adresa, kde sa dieťa obvykle zdržiava je iná, ako adresa trvalého pobytu
Predchádzajúca materská/základná škola
Údaje o zákonnom zástupcovi dieťaťa (u koho je dieťa v opatere)
Vzťah
Údaje o otcovi dieťaťa
Meno
Priezvisko
Titul pred menom
Titul za menom
Adresa trvalého pobytu
Ulica
Číslo
Mesto/obec
PSČ
Telefón
Mobil
Email
Má aktivovanú elektronickú schránku na doručovanie
Adresa miesta, kde sa zdržiava, ak sa nezdržiava na adrese trvalého pobytu
Údaje o matke dieťaťa
Meno
Priezvisko
Titul pred menom
Titul za menom
Adresa trvalého pobytu
Ulica
Číslo
Mesto/obec
PSČ
Telefón
Mobil
Email
Má aktivovanú elektronickú schránku na doručovanie
Adresa miesta, kde sa zdržiava, ak sa nezdržiava na adrese trvalého pobytu
Ďalšie dôležité informácie
Prosíme kliknúť na doplňujúce dokumenty, kde nájdete tlačivo "Žiadosť o prijatie", to prosíme vytlačiť, potvrdené detským lekárom a podpísane oboma rodičmi zaslať oskenované na adresu: skolkymarecka@gmail.com, alebo doručiť osobne do MŠ, prípadne vhodiť do schránky MŠ Milana Marečka 20. Do poznámky prosím uveďte, o akú formu vzdelávania žiadate (celodennú, poldennú) a od akého dátumu začne Vaše dieťa MŠ v školskom roku 2024/2025 navštevovať. Ak Vaše dieťa navštevovalo inú materskú školu, uveďte v akom období to bolo (od - do). Pokiaľ sa do MŠ nedostane žiadosť potvrdená pediatrom a podpísaná oboma zákonnými zástupcami, elektronická prihláška nemôže byť akceptovaná!!!
Spracovanie údajov
Podaním prihlášky potvrdzuje zákonný zástupca dieťaťa, že jeho osobné údaje a osobné údaje dieťaťa uvedené v prihláške sú správne a pravdivé.
Osobné údaje uvedené v tomto registračnom formulári budú spracovávané v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z., o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Vyplnením prihlášky dáva zákonný zástupca dieťa spoločnosti Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, a. s. ŠEVT a.s. /skrátená verzia obchodného mena/, IČO 3133131, sídlo Plynárenská 6, 821 09 Bratislava, Slovenská republika, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 464/B, súhlas na spracovanie osobných údajov dieťaťa a na spracovanie jeho osobných údajov za účelom podania prihlášky dieťaťa na príslušnú materskú školu prostredníctvom služby „školanawebe.sk“, a to v rozsahu uvedenom v prihláške.

Pravidlá ochrany osobných údajov