Základná škola Arnolda Ipolyiho s vyučovacím jazykom maďarským,
Hlavná 294, 991 11 Balog nad Ipľom

Základná škola Arnolda Ipolyiho s vyučovacím jazykom maďarským,
Hlavná 294, 991 11 Balog nad Ipľom

Elektronická
triedna kniha


Komplexný online systém pre nahradenie papierovej triednej knihy.Internetová žiacka knižka


Komplexný online systém pre známkovanie. Okamžitá informácia pre rodičov. Jednoduché načítanie známok do školskej agendy eŠkola.


Jedáleň a dochádzka


Komplexný online systém pre správu vydávania obedov a evidenciu dochádzky vo Vašej škole. Nahradenie stravných lístkov čipovými kľúčmi alebo kartami.