ŽIADOSŤ ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCU
o prijatie dieťaťa do materskej školy
Názov školy
Materská škola, Budovateľská 8, Prešov
Údaje o dieťati
Meno
Priezvisko
Dátum narodenia
Rodné číslo
Miesto narodenia
Štát narodenia
Národnosť
Štátne občianstvo
Pohlavie
Integrovaný
Hmotná núdza
Súrodenci na škole
Zdravotné znevýhodnenie
Adresa trvalého pobytu
Ulica
Číslo
Mesto/obec
PSČ
Štát
Predchádzajúca materská/základná škola
Údaje o zákonnom zástupcovi dieťaťa (u koho je dieťa v opatere)
Vzťah
Údaje o otcovi dieťaťa
Meno
Priezvisko
Titul pred menom
Titul za menom
Ulica
Číslo
Mesto/obec
PSČ
Telefón
Mobil
Email
Povolanie
Zamestnávateľ (názov a adresa)
Telefón do zamestnania
Má aktivovanú elektronickú schránku na doručovanie
Údaje o matke dieťaťa
Meno
Priezvisko
Titul pred menom
Titul za menom
Ulica
Číslo
Mesto/obec
PSČ
Telefón
Mobil
Email
Povolanie
Zamestnávateľ (názov a adresa)
Telefón do zamestnania
Má aktivovanú elektronickú schránku na doručovanie
Ďalšie dôležité informácie
VYHLÁSENIE ZÁKONNÉHO(ÝCH) ZÁSTUPCU(OV) V prípade ochorenia dieťaťa, výskytu choroby v rodine alebo v najbližšom okolí, bezodkladne oznámim(e) túto skutočnosť riaditeľovi (tr.učiteľovi)MŠ. Ďalej sa zaväzujem(e), že oznámim(e) aj každé očkovanie a ochorenie dieťaťa prenosnou chorobou. Beriem(e) na vedomie, že na základe opakovaného porušovania školského poriadku školy zákonnými zástupcami dieťaťa, môže riaditeľ školy rozhodnúť o ukončení dochádzky dieťaťa do školy. Spracúvanie osobných údajov sa riadi nariadením EPaR EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES a zákonom SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „zákon“).Svojím podpisom potvrdzuje, že som si vedomý svojich práv, ktoré v čl. 13 až 23 všeobecného nariadenia o ochrane údajov resp. v ust. § 19 až § 30 zákona upravujú povinnosti prevádzkovateľa
Spracovanie údajov
Podaním prihlášky potvrdzuje zákonný zástupca dieťaťa, že jeho osobné údaje a osobné údaje dieťaťa uvedené v prihláške sú správne a pravdivé.
Osobné údaje uvedené v tomto registračnom formulári budú spracovávané v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z., o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Vyplnením prihlášky dáva zákonný zástupca dieťa spoločnosti Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, a. s. ŠEVT a.s. /skrátená verzia obchodného mena/, IČO 3133131, sídlo Plynárenská 6, 821 09 Bratislava, Slovenská republika, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 464/B, súhlas na spracovanie osobných údajov dieťaťa a na spracovanie jeho osobných údajov za účelom podania prihlášky dieťaťa na príslušnú materskú školu prostredníctvom služby „školanawebe.sk“, a to v rozsahu uvedenom v prihláške.

Pravidlá ochrany osobných údajov