zelenina
first news
Gymnázium Zoltána Kodálya s vyučovacím jazykom maďarským,
Štvrť SNP 1004/34, 924 00 Galanta

Gymnázium Zoltána Kodálya s vyučovacím jazykom maďarským,
Štvrť SNP 1004/34, 924 00 Galanta

jarný magazín
Elektronická
triedna kniha


Komplexný online systém pre nahradenie papierovej triednej knihy.Internetová žiacka knižka


Komplexný online systém pre známkovanie. Okamžitá informácia pre rodičov. Jednoduché načítanie známok do školskej agendy eŠkola.


Jedáleň a dochádzka


Komplexný online systém pre správu vydávania obedov a evidenciu dochádzky vo Vašej škole. Nahradenie stravných lístkov čipovými kľúčmi alebo kartami.velka noc
ekatalóg